گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1512
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا بوسیدن پای زن نا محرم حرام است؟

آیا بوسیدن پای زن نا محرم حرام است؟ لطفا تمام حالت های ممکن را توضیح دهید مانند از روی جوراب، برهنه و... متشکرم
هوالعلیم
حرام است.