گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1515
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شنیدن صدای نامحرم

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
الف) آیا شنیدن صدای هر مردی برای زن ضرر دارد؟( چه به صورت زنده یا به صورت ضبط شده و غیر زنده) ب) آیا متقی بودن و نبودن در این مسئله تفاوتی دارد؟
شکرا جزیلا.
هو العلیم
اشکال ندارد، مگر اینکه زن احساس کند برای او خطورات و تعلّقاتی پیدا می شود و بهتر است مرد متّقی باشد.