گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1520
تاریخ ثبت 1439/02/15
سلام کردن به نا محرم

با سلام آیا سلام کردن یا جواب سلام نا محرم را دادن اشکال دارد . چرا؟
هوالعلیم
سلام به نامحرم مرجوح است ولی جواب سلام واجب است.