گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1521
تاریخ ثبت 1439/02/15
سلام کردن مرد نامحرم به زن نامحرم

بسم اللَه الرحمن الرحيم آيا جواب سلام مرد نامحرم بر زن واجب است؟
هو العالم بلی واجب است، امّا زن نباید صدای خود را بطور واضح و آشکار رسا و بلند نماید بلکه به صرف اینکه مرد بفهمد پاسخ او را داده است کفایت می کند و مرد نیز نباید به زن نامحرم سلام کند تا او مجبور شود پاسخ او را بدهد. رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم همه جا و به همه کس پیش قدم بودند مگر بر زن جوان که سلام نمی کردند