گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1524
تاریخ ثبت 1439/02/15
فرزند خوانده

سلام علیکم حکم آوردن فرزند خوانده پسر ویا دختر از نظر محرمیت چگونه است لطفا کاملا توضیح دهید
هو العالم
فرزندخوانده به مرد و یا زن خانواده محرم نمی باشد و برای ایجاد محرمیت باید به راههای شرعی آن متوسل گردید.