گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1525
تاریخ ثبت 1439/02/15
محرم بودن پدربزرگهای شوهر به زن

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
پدر بزرگ هاي شوهر (چه مادري و چه پدري) به زن محرم هستند؟باتشکر.
هو العلیم
بلی