گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1527
تاریخ ثبت 1439/02/15
محرم و نا محرم

من و خواهر زنم به هم خیلی علاقه داریم و بعضی مواقع باهم دست میدهیم و روبوسی میکنیم آیا این کار اشکالی دارد؟
هوالعلیم
حرام است.