گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1528
تاریخ ثبت 1439/02/15
محرم و نامحرم

آیا عمو یا دایی شوهر به زن محرم هستند؟
هوالعلیم
خیر