گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1531
تاریخ ثبت 1439/02/15
محرمیت مادر زن

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم اخیرا شنیده ام که مادر زن با داماد خود محرم بوده و حتی می تواند روبوسی کند ؟ آیا درست است ؟ لطفا حدود و ثغور آنرا مشخص کنید؟ در ضمن شنیده ام بعضی از آقایان نظر بر نامحرم بودن داماد دارند کدام درست است ؟
هوالعلیم
1

محرمیت مادر زن مانند خواهر و خاله انسان است.
2

کسی فتوی به نامحرم بودن داماد نمی دهد.