گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1532
تاریخ ثبت 1439/02/15
نشستن بر سرسفرۀ مختلط

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 آيا نشستن بر سر سفره اي كه نامحرم هست حرام است؟ باتشکرفراوان.
هوالعلیم
چنانچه مقابل یکدیگر قرار گیرند و یا در معرض دید باشند بلی حرام است.