گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1533
تاریخ ثبت 1439/02/15
همنشینی با نامحرم

آیا همنشینی و صحبت با مرد نا محرم در زیر یک سقف گناه است؟
مرد مورد نظر استاد موسیقی من هستند و گاهی به طور اتفاقی بدن هایمان با هم تماس داشته آیا گناه است؟
هوالعلیم
1
بلی
2
بلی