گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1536
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم انجام آزمایشات ضروری قبل از ازدواج

سؤالات مربوط به احكام مربوط به آزمایشگاهها و آزمایشات مختلف‏
1 اخذ مایع مني جهت آزمایشات به طریق استمنا چه حكمي دارد؟ (بخصوص در افراد مجرد).
2 انجام آزمایشات تشخیصي احتیاج به برائت ذمه دارد؟ (از نظر ایجاد خون مردگي یا درد در بیمار یا سایر عوارض جنبي).
3 انجام آزمایشات ضروري توسّط افراد ناهمگن چه حكمي دارد؟
هوالعلیم.
1ـ اگر راهی جز این طریق باقی نباشد بلا مانع است.
2ـ نیاز ندارد.
3ـ در صورت ضرورت مانعی ندارد.