گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1537
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم ریش پروفسوری

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آیا ریش پروفسوری حکم ریش شرعی را دارد؟ باتشکر
هوالعلیم
خیر