گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1538
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شرعی سقط جنین

در مورد سقط جنین اگر درهفته پنجم سقط صورت گیرد البته لازم به توضیح که قلب جنین بوجود نیامده و این امر در سونوگرافی مشخص میباشد . حکم شرعی ان چه میباشد با تشکر از راهنمائی اساتید محترم
هوالعلیم
پاسخ قبلا داده شده است.