گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1539
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شنیدن نوحه های مخلوط با موسیقی

سلام علیکم
1 علت حرام بودن موسیقی چیست؟
2 آیا شنیدنِ نوحه ها که دارای موسیقی هستند نیز حرام است؟
3 کسی که قبلا نوازندۀ آلات موسیقی بوده، با توبه میتواند وارد مسیر عرفان و سلوک إلی اللَه شود؟
هوالعلیم
1
تأثیر سوئی است که بر نفس انسان می گذارد گر چه خود انسان متوجّه نشود.
2
ا گر همراه با آلات موسیقی باشد حرام است.
3
بلی می تواند در مسیر خدا قرار گیرد.