گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1542
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم نشستن روی صندلی در مساجد

آیا نشستن روی صندلی در مراسم ترحیم در مساجد اشکال دارد ؟! در صورت داشتن اشکال لطفا دلیل آن را ذکر نمایید
هوالعلیم
تشبّه به آداب غرب است و خلاف روش و سنّت معموله در این مجالس و نیز خلاف مقتضای تنبّه و تذکّر و اعتبار.