گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1544
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم ورود به حریم شخصی افراد

سلام. آیا نگاه کردن به ایمیل و کامپیوتر و وسایل شخصی و سر درآوردن از اسرار مردم در فضای مجازی مثل فیسبوک و غیره چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
حرام است.