گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1554
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم پاپیون

بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.آیاپاپیون حرام است واگر چنین است آیامنظور بستن آن بجای کراوات است یااینکه استفاده درهرصورت حتی مثلا برای گلسر یا کیف دختربچه ها یا بانوان نیزحکم حرام رادارد؟تشکروالتماس دعادارم.
هوالعلیم
حرام است.