گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1556
تاریخ ثبت 1439/02/15
حرمت موسیقی

اگرکسی ساز را با یاد خدا بزند و برای خدا بزند و اشعاری را که میخواند با ساز (تار و سه تار) برای خدا و با یاد خدا باشد اشکال دارد؟ و برای سالک حرام است؟ لطفاپاسخ بفرمایید.
هوالعلیم
حرام است استعمال موسیقی در هر حال حرام است.