گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1557
تاریخ ثبت 1439/02/15
حرمت موسیقی

سلام علیکم میخواستم نظر حضرتعالی را راجع به تمپک و نی و فلوت و دف و دایره را بدانم که آیا حرام است؟
هوالعلیم
حرام است.