گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1558
تاریخ ثبت 1439/02/15
حرمت موسیقی

سلام. آیا در شنیدن آهنگ ها و موسیقی التذاذ شرط است؟ اگر کسی به آهنگی گوش کند و برای گذران وقت مانند راننده ای که در شب رانندگی می کند و می خواهد خوابش نبرد، گوش کردن به موسیقی گناه است؟
هوالعلیم.
خیر شرط نیست و شنیدن آن به هر نحو حرام است.