گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1559
تاریخ ثبت 1439/02/15
حرمت موسیقی

سلام. حضرتعالی فرموده اید تمام اقسام موسیقی حرام است. موسیقی چیست؟ آیا اصوات آهنگین، موسیقی اند؟ و همه حرامند؟ لطفا توضیح بدهید؟
هوالعلیم
هر صدایی که توسط آلات موسیقی خارج میشود یا با وسیلهای که همان لحن را به وجود آورَد حرام است. ما موسیقی حلال نداریم.