گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1562
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم تراشیدن زیر گلو و گونه ها

استفاده از تیغ برای تراشیدن موهای روی گونه و زیر فک (ریش) چه حکمی دارد ؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.