گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1565
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم رد مظالم

بسم اللَه الرحمن الرحیم آیا رد مظلمه راخودمان به نیازمند می توانیم بدهیم اگر باید با اجازه باشد چگونه بایداجازه گرفت اگرمقدار آن کم باشد چطور؟
هوالعلیم
خودتان می توانید اداء کنید.