گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1566
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم رقص زن برای زن و مرد برای مرد

رقص زن برای زن و مرد برای مرد چه حکمی دارد؟ آیا این حکم فقط شامل مراسم عروسی است ؟
هو العالم
چنانچه رقص در فرض سؤال محرک باشد حرام است.
سؤالات مرتبط