گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1577
تاریخ ثبت 1439/02/15
سؤالات شرعی

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
خدمت حاج آقای طهرانی سلام علیکم
1 آیا با سه انگشت کشیدن از شست تا برآمدگی روی پا مسح کفایت می کند؟
2 زنی که بچه شیر می دهد و روزه گرفتن موجب کم شدن یا خشک شدن شیر می گردد آیا باید روزه بگیرد؟ در صورت روزه نگرفتن قضا و کفاره دارد؟
3 پاداشی که کارمندان پس از بازنشستگی می گیرند آیا خمس دارد؟
4 ارتباط با اقوام و فامیلی که قطع داریم آنها اهل نماز و روزه نیستند و اهل شیطنت و فتنه هستند چگونه باید باشد؟
5 قبر بی بی دوعالم حضرت زینب کبری سلام اللَه علیها کجاست؟ مصر یا سوریه؟
هوالعلیم
1 با تمام دست باید باشد مگر اینکه بعضی از انگشتان آسیب دیده باشند.
2 باید افطار کند و قضاء آنرا بجای آورد.
3 بلی
4 در حد مختصر و ضرورت.
5 مرحوم والد رضوان اللَه علیه این موضوع را افشا نکردند بنده نیز معذورم.