گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1581
تاریخ ثبت 1439/02/15
غیبت

با سلام
1 ایا استماع غیبت به نحوی که هیچ ذهنیتی و هیچ تغییری در انسان نسبت به فرد غیبت شونده ایجاد نشود حرام است ؟؟
2 مرحوم صفای اصفهانی چگونه شخصیتی است ؟
هوالعلیم
1 قطعاًحرام است.
2 فردی عادی بوده است.