گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1592
تاریخ ثبت 1439/02/15
اسماء متبرکه

باسمه تعالي با تشكر از آن بزرگواران پرسشم اين است كه امروزه آيات و احاديث در روزنامه ها و نيز خبرنامه هاي داخلي ادارات به فراواني چاپ مي شود و پيداست كه زير دست و پا هم مي افتد.اكنون وظيفه ي فرد مسلمان در اين مورد چيست و اگر خودش مقدار زيادي از اين جرايد و...داشته باشد و بخواهد بدون اهانت به آيات و...آنها را نابود كند چكار بايد بكند؟
هوالعلیم
باید آنها را دفن یا خمیر کرد و یا اسماء متبرکه را از آنها برداشت.