گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1599
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان تکلیف

1 ازچه زمانی و چه سنی اعمال انسان توسط فرشتگان الهی نوشته میشود؟
2 آیامیتوان ازگردنبند طلا که پلاک اللَه و محمدکه بر روی آن حک شده به دستشویی برد؟
3 اگر بخواهیم کسی را به نمازخواندن عادتش دهیم بهترین کارچیست؟
هوالعلیم
1
از هر زمانی که قدرت تشخیص در انسان بوجود آید.
2
اشکال ندارد ولی خوب نیست.
3
تشویق و تبیین هدف نماز است.