گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1600
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرکت در مجلس عروسی مختلط

مجلس عروسی مختلطی در پیش است که فامیل های نزدیکم از شهرستان به آنجا می آیند می دانم این مجالس گناه است و نباید شرکت کرد اما نفسم مرا دو دل کرده با خودم فکر میکنم با وجود پوشیده بودنم و رفتن در آخر مجلس (مثلا زمان شام ) فقط برای دیدن فامیلم (زیراکه بعد آنها به شهرشان می روند و من تا چند ماه دیگر نمی بینمشان) شاید گناهی به پای من ننویسند .نمی دانم چکارکنم لطفا شما کمکم کنید.
هوالعیم
شرکت در مجالس مختلط حرام است.