گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1604
تاریخ ثبت 1439/02/15
کراهت قرار دادن انگشتر در دست چپ

باتوجه به اينكه در برخي از روايات نسبت به امام حسن و امام حسين و امام حسن عسكري عليهم السلام تختّم باليسار مروي است حكم تختّم باليسار چگونه است و اينكه در دست راست انگشتر باشد مي شود در دست مخالف انگشتر كرد؟
هوالعلیم
به جهت تقیّه بوده است و باید در دست راست باشد.