گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1605
تاریخ ثبت 1439/02/15
کشتن جانوران موذی

بسم اللَه الرحمن الرحيم
با سلام
آيا كشتن جانوران موذي مانند سوسك و هزارپا و مار وغيره كه موجب بيماري و يا خطراست و كشتن غيرموذي مانند مورچه و يا مارمولك كه در منازل وجود دارد چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.