گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1609
تاریخ ثبت 1439/02/15
لطمه زدن به خود در عزاداری سید الشهداء

آيا لطمه زدن به خود در عزاي سيدالشهداء جايز است؟ و ديگر اينكه حد آن چه مقدار است . قمه زدن نيز جايز است؟ با تشكر
هو العلیم
لطمه جایز نیست.