گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1611
تاریخ ثبت 1439/02/15
معاینه افراد جهت آموزش

سؤالات مربوط به معاینات پزشكي‏
1 معاینات توسط دانشجویان جهت آموزش چه حكمي دارد؟
2 معاینه افراد غیر بیمار براي كنترل سلامتي، استخدام، سربازي و كارهاي پژوهشي چه حكمي دارد؟
هوالعلیم.
1ـ اشکال ندارد.
2ـ اشکال ندارد.