گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1613
تاریخ ثبت 1439/02/15
همجنسگرایی

سلام .باتوجه به یافته های پزشکی مبنی بر ژنتیکی بودن همجنسگرایی وبی اختیار بودن شخص درهمجنسگرایی آبا انجام آن گناه است؟
هوالعلیم
این مسئله نیاز به یک بررسی جامع جهت تشخیص جنسیّت در فرد دارد و به صرف گرایش به جنس موافق نمی توان حکم به وجود جنسیّت مخالف در این شخص نمود. چه بسا فردی که بواسطۀ بعضی از بیماریهای روحی و یا اعتیاد به این آلودگی گمان می برد که دارای جنسیّتی مخالف است. بنابراین تا احراز این مسئله، انجام عمل خلاف، گناه محسوب می شود.