گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1616
تاریخ ثبت 1439/02/15
وازکتومی

بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.همسرم مقلدحضرتعالی نیستندوتصمیم به بستن لوله دارند.ایاحقیرمسولیتی برای نهی ایشان از این کاردارم؟ایااین موضوع ازنظرروایات صحت دارد که به اوبگویم ناقص واردمحشرمیشود؟
هوالعلیم
بستن لوله حرام است.