گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1617
تاریخ ثبت 1439/02/15
یارانه

بسم اللَه الرحمن الرحیم، سلام علیکم و الرحمه اللَه، آیا شخصی که موطن او ایران است ولی در خارج از ایران زندگی میکند میتواند از مبلغ سهمی که بعنوان یارانه دولت در اختیار مردم قرار میدهد استفاده کند یا اشکال شرعی دارد؟
هوالعلیم
باید دید که به او تعلّق می گیرد یا خیر؟