گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1618
تاریخ ثبت 1439/02/15
برخورد با افراد منافق

سلام عليكم
حكم برخورد شرعي با منافقيني كه در زمان پيامبر بوده اند مانند عبداللَه بن ابي چيست؟ آيا بايد اعدام شوند؟ يا اجازه زندگي داشته اند؟ در زمان غيبت ما افراد منافق داريم؟
هو العلیم
حکم همان است که رسول خدا اعمال نمود.