گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1622
تاریخ ثبت 1439/02/15
مكانهاي مشرفه

سلام عليكم، خارج شدن از مكانهاي مشرفه مانند شهر مشهد در شب و روز جمعه كراهت شديد دارد. آيا خارج شدن از شهر قم هم همين حكم را دارد؟
هوالعلیم
خیر! البتّه در مشهد نیز کراهت ندارد در صورتی که انسان دوباره بخواهد برگردد.