گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1633
تاریخ ثبت 1439/02/15
بانک و بورس

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام با توجه به عرایض شما در قسمت بانک و بورس آنچه به عقل ناقص حقیر می رسد این است که کلیه فعالیت های بانکها آغشته به ربا است.
حال این سؤال به ذهن این حقیر افتاده که آیا سپرده ای که در بانک موجود است و هیچ گونه سودی به آن واریز نمیشود و صرفا برای پس انداز در بانک می باشد و خواسته یا نا خواسته با پول های بانک مخلوط می شود اشکال ندارد؟ آیا با ربا مخلوط نیست؟
هوالعلیم
ظاهراً اشکالی ندارد.