گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1636
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم دوختن لباس برای بانوان بد حجاب

سلام علیکم 1 نظر حضرتعالی را در مورد خیاطی برای بانوان با توجه به اینکه بعضی ها رعایت حجاب را ندارند دوخت لباس برای آنها چگونه است ؟
2 دوخت مانتو با در نظر گرفتن اینکه اکثرا همراه با زینتی می باشد برای خانم های مانتویی جایز است؟
هوالعلیم
1 دوخت لباس برای خانمی که رعایت و التزام به حجاب ندارد اشکال دارد.
2 مانند پاسخ بالا