گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1638
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم سود سهام

سلام عليكم روال كاربعضي ازموسسات بدين صورت است كه سهامي مثلا سهام مخابرات وخدمات ارتباطي را دراختيارمردم قرار ميدهندسپس از سود حاصل از كار درصدي سود بصورت ماهانه پرداخت ميكنند آيا سود گرفتن از اين موسسات شرعا صحيح است؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.