گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1639
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم گرفتن بهره پول جهت تأمین اجاره بهاء منزل

سلام با احترام درخصوص مبلغ رهن منازل در عرف میباشد که به ازای هر یک میلیون تومان سی هزارتومان از اجاره منزل کم میگردد حال اگر صاحبخانه مبلغ رهن منزل را نخواسته باشد و اجاره از مستاجر طلب نماید آیا مستاجر میتواند بابت تامین اجاره بها، پول رهنی که مورد نظر است به شخصی داده و برهمین منوال از او اجاره پول مسکن خود را بگیرد و به صاحبخانه بپردازد؟
هوالعلیم
باید تحت یک معامله مشروع صورت پذیرد و بدون آن اشکال دارد.