گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1645
تاریخ ثبت 1439/02/15
خرید و فروش عروسک هایی که شبیه به جانداران نیستند

سلام علیکم
آیا بافتن و یا خرید و فروش عروسک هایی که با کاموا بافته می شوند به صورتی که اجزای بدن مثل بینی، مژه، انگشت و گوش وجود ندارد و تشابه جدّی با انسان واقعی ندارند اشکال دارد ؟
هوالعلیم
خیر