گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1646
تاریخ ثبت 1439/02/15
سود حاصل از تکثیر سی دی دارای حق کپی رایت

1 اگر از سیدی رایتی ، که سیدی اصلی آن کپی رایت(رایت ممنوع) داشته است ، استفاده کنیم و درامد در بیاوریم آن پول چه حکمی دارد؟
2 حکم پولی که نوازندگان از نواختن و رقصاندن مردم در عروسی بدست می آورند چه حکمی دارد؟
3 اگر کسی با یک مال یا وسیله دزدی کسب و کار کند و پول در بیاورد حکم آن چیست؟
4 چرا نوشته اند کسی که این ذکر را بگوید فلان می شود زمانی که می گوییم تاثیری مشاهده نمی شود؟
هوالعلیم
1 اشکال دارد .
2 اشکال دراد .
3 اصل و فرع به شخص دزد تعلق ندارد.
4 بر فرض صحت ، آثار تابع مصالح الهیه است و در صورت عدم مصلحت اثری مترتّب نمی شود.