گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1650
تاریخ ثبت 1439/02/15
فروش وسایل ماهواره

سلام
من مغازه الکتریکی دارم
خواستم ببینم فروختن وسایل ماهواره حرام است یا نه.
هوالعلیم
چنانچه بدانید استفادهی حرام میشود، حرام است.