گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1652
تاریخ ثبت 1439/02/15
قیمت فروش

حکم اسلام دربارۀ کسی که کتاب چاپ قدیم را به قیمت روز می فروشد چیست؟ مثلا چاپ84 با قیمت حدود یک سوم قیمت سال92
هوالعلیم
خرید و فروش در اختیار فروشنده و خریدار است.