گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1657
تاریخ ثبت 1439/02/15
معامله با اهل سنت چه حکمی دارد؟

باسلام معامله کردن ودریافت کردن چیزی با اهل سنت اشکال دارد
هوالعلیم
ایرادی ندارد.