گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1658
تاریخ ثبت 1439/02/15
معامله با اهل کتاب

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم.
آیا معامله و داد و ستد با کسانی که دینی غیر از اسلام (مانند یهودی و یا بهایی) دارند جایز است؟
هو العلیم
چنانچه با ملت اسلام در مقام خصومت و حرب نباشد جایز است.