گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1663
تاریخ ثبت 1439/02/15
گرفتن سود از بانک

سلام علیکم
باتوجه به شروع ثبت نام حج عمره ازتاریخ 24/6/90 واقدام بعضی از بانکها مبنی بردادن وام جعاله حج عمره با سود14% آیا ثبت نام باگرفتن این وام اشکال دارد.
هوالعلیم
اگر میزان بهره ی وام از افت ارزش پولی کمتر باشد ایرادی ندارد.